ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

6120581

Ειδικότερα, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, το γραφείο μας εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης μέσω της υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») και στην ακύρωση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων, της πρώτης κατοικίας και τυχόν επιχείρησης του οφειλέτη συμπεριλαμβανομένων.

Στο Ν. 3869/2010, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, δύνανται να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές, προς οιονδήποτε τρίτο, ήτοι Τράπεζες, ιδιώτες, προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι οφειλές προς το Δημόσιο πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες.

Με την αίτηση κατατίθενται: α. σχέδιο για τη διευθέτηση οφειλών ή, β. εφόσον ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της εισαγόμενης παρ. 5α του ν. 3869/2010, αίτημα διαγραφής οφειλών. Η αίτηση συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ, ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του, τόσο με την προσωρινή διαταγή όσο και με την οριστική δικαστική απόφαση.

Προβλέπεται η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη εφόσον πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

α) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),

β) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και

γ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Η σημαντικότερη ίσως συνέπεια της υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 είναι ότι από την ημέρα υποβολής της αίτησης αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται η δικαστική ρύθμιση.

Τέλος, το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική νομική διευθέτηση στο ζήτημα της διαχείρισης των δανείων σε αλλοδαπό νόμισμα και κυρίως ελβετικό φράγκο

Τα σχόλια είναι κλειστά.