ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

 

Στο νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικία υπάγονται φυσικά πρόσωπα και έμποροι υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:

1. Ύπαρξη κύριας κατοικίας έστω και σε ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, η οποία χρησιμοποιείται και δηλώνεται ως τέτοια στην φορολογική δήλωση, επί της οποίας έχει εγγραφεί υποθήκη η προσημείωση για την εξασφάλισης πάσης φύσεως πιστώσεων από τραπεζικά ιδρύματα, εφόσον υφίσταται καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

2. Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας μέχρι 250.000€ και 175.000€ για επιχειρηματικά δάνεια.

3. Οικογενειακό εισόδημα 12.500€ για άγαμο, 21.000€ για έγγαμο προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος και μέχρι τρία.

4. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνει τις 80.000€.

5. Η αξία των καταθέσεων και των πολύτιμων αντικείμενων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνει τις 15.000€.

6. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και δικαστικά έξοδα να μην υπερβαίνει τις 130.000€ ανά πιστωτή και τις 100.000€ για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Η ρύθμιση συνίσταται στην καταβολή ισόποσων μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων για ποσό ίσο με το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί στα βιβλία της τράπεζας. Ή διάρκεια της ρύθμισης ανέρχεται σε25 έτη και το επιτόκιο ισούται με euribor τριμήνου +2%.

Προβλέπεται συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.