ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 24/5/2016 η υπ’ αριθμ. 334/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί συλλογικής αγωγής κατά της τράπεζας Eurobank, η οποία έκρινε επί του ζητήματος των δανείων σε ξένο νόμισμα και ειδικότερα σε ελβετικό φράγκο. Η ως άνω απόφαση με εκτεταμένη και ιδιαιτέρως εμπεριστατωμένη νομική αιτιολογία έκρινε νόμιμη και βάσιμη τη συλλογική αγωγή και απαγόρευσε στο μέλλον στην εναγόμενη τράπεζα:
1. Να διατυπώνει, επικαλείται και χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές στο πλαίσιο συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου γενικούς όρους με το ακόλουθο περιεχόμενο ή με οποιαδήποτε διατύπωση, η οποία κατατείνει στο ίδιο αποτέλεσμα:
Α. “Εφόσον το Δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα ο Οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε Euro με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της καταβολής”.
Β. Εφόσον το δάνειο χορηγήθηκε κατά ένα μέρος σε Euro και κατά το υπόλοιπο σε συνάλλαγμα, το ποσό των κάθε μορφής εισπράξεων σε εξόφληση των από το δάνειο υποχρεώσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας, φέρεται σε εξόφληση των Euro και συναλλαγματικών υποχρεώσεων με την ίδια αναλογία Euro/συναλλαγματικής χορήγησης
Γ. Σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο άρθρο, η Τράπεζα δικαιούται να μετατρέψει το σύνολο της ααίιτησης σε ισότιμη οφειλή Euro με βάση την τιμή πώλησης, που ισχύει κατά την ημέρα της καταγγελίας”.
Απαγορεύει στην εναγόμενη Τράπεζα για το μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές και στο πλαίσιο συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου ΓΟΣ, που εμπεριέχεται σε κάθε ρύθμιση οφειλής ή μείωση δόσης δανείου με το ακόλουθο περιεχόμενο:
¨Ο Οοφειλέτης με αιτία τη Σύμβαση οφείλει στην Τράπεζα ληξοπρόθεσμα ποσά ανερχόμενα σήμερα σε ποσό …….ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. Οι εδώ συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα ανωτέρω ποσά ως νόμιμα και ακριβή”.
Απαγορεύει στην εναγόμενη να αποκρούει την εκ μέρους των δανειοληπτών καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο σε ευρώ βάσει τησ ισοτιμίας Ευρώ/CHF κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανερίου και χορήγησης σε Ευρώ.
Απαγορεύει στην εναγόμενη την καταγγελία των συμβάσεων των δανείων, εάν οι δανειολήπτες καταβάλουν τα ποσά των τοκοχρεολυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσό τους σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας Ευρώ/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήσης σε Ευρώ.
Υποχρεώνει την εναγόμενη να ανέχετει εκ μέρους των καταναλωτών την καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων ή την καταβολή εξόφλησης μερικώς ή εφάπαξ του δανείου σε CHF στο ισόποσο τους σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας Ευρώ/CHF κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου. και χορήγησης σε Ευρώ.
Υποχρεώνει την εναγόμενη να παραλείπτει να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας Ευρώ /CHF κατά το χρόνο εκταμιευσης του δανείου .
Υποχρεώνει την εναγόμενη σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, να παραλείπει να μετατρέπει το όποιο προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου την ημέρα της καταγγελίας.
Υποχρεώνει μτην εναγόμενη να προβεί στο συνυπολογιοσμό όλων των χρεώσεων, ήτοι τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών, που έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του Ελβετικού Φράγκου σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία Ευρώ-ελβετικού Φράγκου κατά το χρόνο εκταμίευσης εκάστου δανείου, άλλως μς βάση το ποσό των Ευρώ που εκταμιεύθηκε και το συμβατικό επιτόκιο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.