ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Από 01.12.2020 ξεκίνησε ο υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 («Νόμος Κατσέλη»)

Η υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αφορά όλες τις εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό (Ειρηνοδικείο) αιτήσεις που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν μετά την 15-6-2021. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχική όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.
Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αιτούντα, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο γραμματέας του δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

(α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση.
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνεται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης της αίτησης ρύθμισης οφειλών,
γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης αυτής, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης τυχόν ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,
δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,
ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.
Ο νόμος θέτει χρονικό όριο επί ποινή απαραδέκτου εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί η αίτηση επαναπροσδιορισμού. Η προθεσμία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του αρθ. 4 ν. 3869/10. Εάν δεν υποβληθεί καθόλου ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού η αίτηση ρύθμισης των οφειλών θεωρείται ως ουδέποτε ασκηθείσα και καταργείται αυτοδικαίως η προσωρινή διαταγή.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,

β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,

γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,

δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,

ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,

στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,

ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,

η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,

θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Για υποθέσεις, οι οποίες αναβάλλονται, μετά από την 6η Νοεμβρίου 2020, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1.12.2020 ως και την 30.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.
Η αίτηση μαζί με την πράξη κατάθεσης κοινοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικά μέσα προς τον αιτούντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα.
Οι επιδόσεις προς πιστωτές ενεργούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης και των προσαρτημάτων της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει. Για όσες κοινοποιήσεις ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα και επέχει θέση έκθεσης επίδοσης.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού κοινοποιείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.
Εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις, να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα, τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επίσης με τις προτάσεις προσκομίζονται συγκεκριμένα έγγραφα: (α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, (β) Εκκαθαριστικά σημειώματα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων, (γ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. των τελευταίων 5 ετών.

  • Τα εν λόγω στοιχεία προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/την σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία, ενώ στο φάκελο της δικογραφίας περιλαμβάνονται και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την κατάθεση της αίτησης ή ανακτήθηκαν από τους πιστωτές στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου.
  • Εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων είναι δυνατή η κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης.
  • Εντός 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία προσδιορίζεται εντός 30 ημερών από την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών.
  • Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται. Κατά τη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες.
  • Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, άλλως έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης.
  • Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων του Νόμου Κατσέλη ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του οφειλέτη εκπνέει στις 31/12/2020.

Τα σχόλια είναι κλειστά.