ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΝΟΜΟΣ 4469

Εξωδικαστικος συμβιβασμος για επιχειρησεις

Ο Νόμος 4469/2017 αποτελεί μια καινοτομία για την ελληνική έννομη τάξη, καθότι για πρώτη φορά εισάγεται μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών του συνόλου σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευμένες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Ο Ν. 4469/2017 διαθέτει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, δίδοντας ούτω στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού επιχειρείν την ουσιαστική δυνατότητα για ρύθμιση και εξορθολογισμό των χρεών του, εξασφαλίζοντας εν τέλει την ίδια του τη βιωσιμότητα. Αίτηση υπαγωγής στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών, ενώ όλες οι οφειλές που είχαν γεννηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μηχανισμού. Επιπροσθέτως, οι λύσεις ρύθμισης που μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία επί του συνολικού της χρέους δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό, πέραν των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος επιλογών, λύσεων και ρυθμίσεων που μπορούν να ελεύθερα να διαμορφώσουν τα μέρη, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, όπως είναι η μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης απαιτήσεων, εξόφληση σε περισσότερες δόσεις, μείωση επιτοκίου, εξάρτηση καταβολής τόκων από κέρδη, διαγραφή μέρους απαιτήσεων, κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, απονομή περιόδου χάριτος, εκποίηση μέρους περιουσιακών στοιχείων σε πιστωτή ή τρίτο.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Ν. 4469/2017

Δικαίωμα ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών ή οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς τους λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος τους. Περαιτέρω, για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη διαδικασία θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της να ξεπερνούν το ποσό των είκοσι (20.000,00) χιλιάδων ευρώ και να παρουσιάζει μια (1) λειτουργική κερδοφορία κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή, στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, να παρουσιάζει θετική καθαρή θέση σε μια (1) από τις τελευταίες τρεις (3) εταιρικές χρήσεις.

Υποβολή και Περιεχόμενο της Αίτησης

Η Αίτηση για την υπαγωγή στο νόμο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, που ορίζει ο νόμος και αφορούν στην ακριβή οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος καθώς και την οιαδήποτε μεταβολή της εντός της τελευταίας πενταετίας. Ακρογωνιαίας και θεμελιώδους δε, σημασίας ζήτημα ως προς τη προετοιμασία του αιτούντος για την ένταξη του στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του νόμου αποτελεί η έγγραφη πρότασή του προς τους πιστωτές του, η οποία δεν είναι άλλη από το σχέδιο ρύθμισης χρεών που προτείνει. Ο ρόλος του νομικού παραστάτη της ενδιαφερόμενης να ενταχθεί στο νόμο επιχείρησης αναδεικνύεται μείζονος σημασίας, καθότι η πρόταση ρύθμισης που θα υποβληθεί προς τους συμμετέχοντες πιστωτές επιβάλλεται να αποτελεί προϊόν στάθμισης πλειόνων παραγόντων και όχι μόνον αμιγώς οικονομικών – λογιστικών.

Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων με την υποβολή της Αίτησης

Η σημαντικότερη ίσως συνέπεια της υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 είναι ότι από την ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης προς τους πιστωτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία και για εβδομήντα (70) μέρες, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση. Επίσης, με τη συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του την παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η αναστολή δε, αυτή καταλαμβάνει και την απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη, που θα θεωρείται άκυρη, αν ο υπέρ ου η προσημείωση πιστωτής είχε προηγουμένως προσκληθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών για τη ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 20.000 ευρώ .

Ο Ν. 4469/2017 δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 1 ηθελημένα συμπεριέλαβε στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του πρόσωπα που καταρχήν εξαιρούνται από αυτό, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μόνον, κατόπιν διμερούς διαπραγμάτευσης. Πρακτικά ο νόμος δίνει απλά και γρήγορα τη δυνατότητα κυρίως σε φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες να διαγράψουν τις οφειλές τους σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Περαιτέω, οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους ως εξής : για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών μπορεί να γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ΄ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ και για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών μπορεί να γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ΄ ανώτατο όριο,, με κατώτατη δόση τα πενήντα (50) ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.