ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

emporikodikaio
1. Σύσταση και δημοσίευση εταιρειών όλων των νομικών μορφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

2. Σύνταξη συμβάσεων και συμφωνητικών κάθε είδους.

3. Κατοχύρωση και ανανέωση σημάτων, πατεντών, βιομηχανικών υποδειγμάτων και σχεδίων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και προστασία των δικαιωμάτων αυτών, ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών και φορέων, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις για τον ελεύθερο και αθέμιτο ανταγωνισμό..

4. Αναλαμβάνουμε ως νομικοί σύμβουλοι την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εταιρειών στο σύνολο των νομικών υποθέσεών τους και την άμεση είσπραξη μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης των απαιτήσεών τους.

5. Το γραφείο μας διαθέτει αξιοσημείωτη εξειδίκευση στον τομέα του ενεργειακού δικαίου και ιδίως στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο:

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο (internet), με σκοπό να εξασφαλίζεται η
νομιμότητα της επιχειρηματικής τους δράσης και να αντιμετωπίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα που ανακύψουν και ειδικότερα ζητήματα προστασίας καταναλωτή από την από απόσταση προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.