ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

astikodikaio
1. ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη κάλυψη σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αντικείμενο απασχόλησης είναι οι αγοροπωλησίες ακινήτων, οι χρονομεριστικές μισθώσεις, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι εμπορικές μισθώσεις και οποιαδήποτε σύμβαση σχετίζεται με την χρηματοδότηση απόκτησης ακίνητης περιουσίας, την ανάπτυξη και εκμετάλλευσή της.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας έκδοσης άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000€. Επιπρόσθετα, το γραφείο μας ειδικεύεται στην ενεργή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ομογενών του εξωτερικού.

2. ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

α. Συμβουλευτική αντιμετώπιση.

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ζητήματα, που αφορούν εργασιακές σχέσεις οποιασδήποτε μορφής.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων εργασίας και κανονισμών
εργασίας, η κατάρτιση όλων των τύπων συμβάσεων απασχόλησης, υπαλλήλων και στελεχών, συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων.

β. Δικαστηριακή αντιμετώπιση

Το γραφείο μας υποστηρίζει και εκπροσωπεί δικαστικά τους εντολείς του στα πλαίσια επίλυσης εργατικών διαφορών ή διαφορών εργασιακών σχέσεων ενώπιον των αρμόδιων εποπτικών, δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.